sausio 26, 2023

Skebiama viešosios įstaigos CPO LT valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetencijų komunikacijos srityje, atranka

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia atranką į viešosios įstaigos CPO LT (toliau – CPO LT) valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetencijų komunikacijos srityje, pareigas 4 metų kadencijai

 CPO LT valdybos narių atrankos ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuriuo remiantis vykdoma atranka: https://www.cpo.lt/administracine-informacija/#valdybos-nariu-atranka.

Atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

Atrankos procedūras vykdo nepriklausoma atrankos agentūra Master Class LT, UAB ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro sudaryta atrankos komisija.

 

Informacija apie CPO LT valdybą

CPO LT valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro trys nariai: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguotas valdybos narys ir du atrankos būdu atrinkti nepriklausomi valdybos nariai.

Valdybos kadencija – 4 metai. Kadencijos pradžia – nuo ministro įsakymo dėl nario išrinkimo datos.

Nepriklausomiems CPO LT valdybos nariams nustatomas fiksuoto dydžio mėnesinis atlygis, kuris negali viršyti 1/3 dalies CPO LT vadovui nustatyto pastovaus dydžio mėnesinio atlygio ir kurio dydis perskaičiuojamas kasmet priklausomai nuo valdybai nustatytų metinių užduočių vykdymo rezultatų. Pirmaisiais kadencijos metais valdybos pirmininko mėnesinis atlygis yra lygus 1/3 Įstaigos vadovui nustatyto pastovaus dydžio mėnesinio atlygio, valdybos nario mėnesinis atlygis yra lygus 90 procentų valdybos pirmininko atlygio. CPO LT vadovo pastovaus dydžio mėnesinio atlygio dalis skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 ,,Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ 1 priede I-ai viešųjų įstaigų kategorijai nustatytais koeficientais (nuo 13,3 iki 16) taikant Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį.

Kandidatams keliami bendrieji, nepriklausomumo ir specialieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai:

– turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

– būti nepriekaištingos reputacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje;

– nebūti susijusiam su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių, einant valdybos nario pareigas, galėtų kilti interesų konfliktas;

– neturi būti atimta ar apribota teisė eiti valdybos nario pareigas ar toms pareigoms atlikti priskirtas funkcijas;

– per pastaruosius 5 metus nebūti atšauktam iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Nepriklausomumo reikalavimai:

– nebūti valstybės tarnautoju, Ministerijos arba CPO LT darbuotoju ar vadovu;

– neturėti CPO LT artimų asmenų, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje;

– per paskutinius 3 metus nebūti gavusiam pajamų iš CPO LT nei tiesiogiai, nei kaip juridinio asmens dalyvis ar vadovas, išskyrus atlygį už valdybos nario pareigas. Apribojimas netaikomas, jei pajamų suma per metus neviršija 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų);

– per paskutinius dvejus metus nebūti buvusiam audito įmonės, kuri atlieka ar atliko CPO LT auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

– nebūti daugiau negu keturių juridinių asmenų kolegialių organų nariu;

– nebūti per paskutinius vienerius metus rengus, svarsčius ar priėmus sprendimų, susijusių su CPO LT veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimų, kuriais CPO LT buvo skirta lėšų ar kito turto (esant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimui, priimtam vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 18 straipsniu, šis apribojimas gali būti netaikomas).

Specialieji reikalavimai:

– išmanyti CPO LT veiklą, būti motyvuotam siekti CPO LT nustatytų strateginių tikslų įgyvendinimo ir veiklos kokybės gerinimo;

– turėti vadovavimo arba darbo kolegialiuose organuose patirties;

– turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo komunikacijos srityje patirtį.

Kandidatas privalo pateikti:

– paraišką leisti dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (1 priedas);

– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

– gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo pranašumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes) ir kitą informaciją;

– sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);

– laisvos formos motyvacinį laišką (laiške būtina nurodyti, kad kandidatuojama į valdybos nario, turinčio kompetencijų komunikacijos srityje, pareigas).

Atrankos komisijos ir/ar atrankos agentūros Master Class LT, UAB atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai:

Kandidatai dokumentus teikia atrankos agentūrai Master Class LT, UAB iki 2023 m. vasario 15 d. (imtinai).

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai Master Class LT, UAB dokumentus teikia el. paštu: Laura@masterclass.lt (nurodyti elektroninio laiško temą „Atranka į VšĮ CPO LT valdybos nario, turinčio kompetencijų komunikacijos srityje, pareigas“);

Kontaktiniai asmenys:

(Master Class LT, UAB, direktorė Laura Duksaitė Iškauskienė, tel. 869937170, el. p. Laura@masterclass.lt)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyriausias specialistas Egidijus Pušinskas, tel. 8 630 99800; el. paštas Egidijus.Pusinskas@eimin.lt