Skelbimai birželio 8, 2023

Skelbiama Žaliųjų finansų instituto vadovo (-ės) atranka

Steigiamas Žaliųjų finansų institutas (toliau – ŽFI) bus įgaliotas veikti kaip pagrindinis kompetencijos ir žinių žaliųjų finansų srityje centras, rengs tvarumo vertinimo gaires bei metodines rekomendacijas, informuos bei kompetentingai konsultuos tiek finansų rinkos dalyvius, tiek valstybės institucijas dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų finansų žalumo reikalavimų įgyvendinimo bei tvarumo informacijos atskleidimo. Ateityje ŽFI palaipsniui turėtų plėsti savo veiklą nuo pagrindinės aplinkos tvarumo funkcijos („E“) iki kitų – socialinės ir valdysenos – ESG sričių („S“ ir „G“).

Žaliųjų finansų institutas kuriamas kaip konsoliduotos Nacionalinės Plėtros Įstaigos (NPĮ) struktūrinis padalinys, pavaldus NPĮ vadovui, kurio veikla bus autonomiška nuo kitų NPĮ padalinių veiklos.

Žaliųjų finansų instituto veikla:

 • finansuojamų subjektų bei projektų žalumo (tvarumo) vertinimo metodikos ir gairių kūrimas;
 • konsultacijos dėl žaliųjų finansų reglamentavimo: konsultacijos privatiems ir viešiesiems suinteresuotiesiems subjektams dėl ES taksonomijos reglamento, nacionalinių ir ES teisės aktų, reglamentuojančių tvarumo vertinimą bei informacijos atskleidimą, ES taksonomijos reglamento, ES reglamento dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, Įmonių tvarumo atskaitomybės direktyvos, Ekologiškumo teiginių direktyvos;
 • švietimas ir informavimo veikla: reguliarus suinteresuotų subjektų švietimas ir informavimas, edukacinių programų tvarumo vertinimo ekspertams organizavimas ir informacijos apie tvarumą sklaida;
 • ryšių tarp viešojo ir privataus sektorių stiprinimas: veiklos derinimas ir bendradarbiavimas su visomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant ministerijas, Lietuvos banką, finansų rinkos dalyvius ir kt.;
 • patarimai politikos formuotojams: reformų ir iniciatyvų, kuriomis siekiama padidinti Lietuvos, kaip žaliųjų finansų lyderės, reglamentavimo aiškumą ir patrauklumą, rėmimas, konsultacijos ministerijoms dėl tvarių skatinamųjų finansinių priemonių ir rekomendacijos joms rengiant plėtros programas;

Bendrieji reikalavimai kandidatui (-ei) (privaloma):

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo komandai patirtis.

Specialieji reikalavimai kandidatui (-ei) (vertinama):

 • ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių tvariųjų finansų sritį, išmanymas;
 • Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance criteria) reikalavimų ir gerosios praktikos žinios;
 • finansų rinkos, viešojo ir privataus sektorių finansinių instrumentų išmanymas;
 • gebėjimas atstovauti sritį tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu;
 • veiklos strategijos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimai bei patirtis;
 • bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • lyderystės gebėjimai;
 • labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
 • efektyvus komandos motyvavimas;
 • geri viešojo kalbėjimo įgūdžiai, komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

Bus laikoma kandidato (-ės) privalumu (vertinama):

 • praktinė veikla žaliųjų finansų ir (arba) ESG srityse;
 • veiklos finansų sektoriuje patirtis;
 • pokyčių valdymo patirtis.

Vertybiniai reikalavimai kandidatui (-ei) (privaloma):

 • turi būti nepriekaištingos reputacijos;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas.

Atlygis

Bazinis mėnesinis darbo užmokestis – nuo 6600 EUR iki 8500 EUR, neatskaičius mokesčių. ŽFI vadovui (-ei) gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka reglamentuojama darbuotojų atlygio ir (ar) veiklos vertinimo politikoje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
 2. Motyvacinis laiškas;
 3. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Sutikimo forma)

Atrankai vykdyti pasitelktas išorės partneris – vadovų ir valdybos narių paieškos ir atrankos agentūra „Master Class LT“, kurios atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Terminai

Dokumentų pateikimo terminas – 14 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo, t. y., iki 2023 m. birželio 27 d. įskaitytinai.

Kontaktai

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai „Master Class LT“ el. paštu: paulina@masterclass.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į Žaliųjų finansų instituto vadovo (-ės) pareigas“.

Kontaktiniai asmenys:

Visų kandidatuojančių asmenų konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidato (-ės) patvirtinimas

Kandidatas (-ė) sutinka, kad, prieš priimdamas sprendimą dėl kandidato (-ės) išrinkimo į Žaliųjų finansų instituto vadovo (-ės) pareigas, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, veiklos priežiūros ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie asmenį pateikimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Privatumo pranešimas

Asmens duomenys, teikiami atrankos vykdymo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.