Skelbimai gegužės 3, 2024

Skelbiama „EPSO-G“ Audito komiteto nepriklausomo nario atranka

UAB „EPSO-G“ skelbia 1 (vieno) nepriklausomo audito komiteto nario atranką eiti naujai 4 (ketverių) metų kadencijai.

Toliau pateikiama esminė informacija apie vykdomą atranką ir kandidatams keliamus reikalavimus. Informacija apie atranką taip pat skelbiama UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G), juridinio asmens kodas 302826889, interneto svetainėje www.epsog.lt bei VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje.

Bendrovė

UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė) yra valstybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė, kurios veiklos tikslas – sukurti pažangią, efektyviai valdomą bei ilgalaikę naudą akcininkams teikiančią energijos perdavimo sistemos ir biržų operatorių grupę, užtikrinančią strateginių Lietuvos energetikos interesų įgyvendinimą ir prisidedančią prie šalies konkurencingumo stiprinimo, ilgalaikės vertės akcininkui, Lietuvos žmonėms ir verslui kūrimo bei visuomenės gerovės didinimo.

EPSO-G vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Įgyvendindama akcininko deleguotas teises ir pareigas, EPSO-G analizuoja grupei priklausančių įmonių veiklos efektyvumą, nustato veiklos tikslus ir užtikrina jų įgyvendinimą. Valdymo bendrovė taip pat nustato gerąją valdymo praktiką atitinkančias veiklos politikas ir koordinuoja grupei priklausančių įmonių veiklą strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, socialinės atsakomybės, komunikacijos bei kitose veiklos skaidrumą bei efektyvumą didinančiose srityse.

EPSO-G įmonių grupė (toliau – Įmonių grupė), turinti apie 1,3 tūkst. darbuotojų, yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ bei penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės LITGRID AB, AB „Amber Grid“, BALTPOOL UAB, UAB „TETAS” UAB ir Energy cells, UAB.

Audito komitetas

Kadangi Įmonių grupės bendrovių finansinės ataskaitos yra konsoliduojamos teisės aktų nustatyta tvarka, Audito komitetas (toliau – AK)  veikia kaip visos Įmonių grupės AK, atlikdamas Įmonių grupės bendrovių AK funkcijas.

Pagrindinės AK funkcijos yra visos Įmonių grupės finansinių ataskaitų rengimo ir auditų atlikimo atskaitomybės procesų priežiūra; Įmonių grupės auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimas; nuomonės dėl sandorių su susijusiais asmenimis pateikimas listinguojamų dukterinių bendrovių įstatuose numatytais atvejais; rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, teikimas; Įmonių grupės vidaus kontrolės, rizikos ir atitikties valdymo ir vidaus audito sistemų, taip pat veiklos procesų veiksmingumo priežiūra ir rekomendacijų teikimas.

AK sudaromas iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui skiria visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau –  Susirinkimas) iš kandidatų, pasiūlytų Valdybos motyvuotu sprendimu, priimtu atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto (toliau – ASK) rekomendacijas (jei buvo pateiktos). AK nario nepertraukiamos kadencijos laikas – ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės. Dauguma AK narių turi būti nepriklausomi. Bent vienas nepriklausomas narys turi turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba FAR audito srityje. Šiuo atveju tinkama darbo patirtimi pripažįstama patirtis užimant finansų direktoriaus pareigas arba kvalifikacija buhalterinės apskaitos, FAR audito srityse. AK nariai kolegialiai turi turėti žinių finansų, buhalterinės apskaitos ar FAR audito srityse ir reikiamą kompetenciją tame sektoriuje, kuriame veikia Bendrovė (EPSO-G įmonių grupės bendrovės).

AK nepriklausomiems nariams atlygis nustatomas remiantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairių 2.4 punktu.

Nepriklausomumo kriterijai

Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su bet kuria Įmonių grupės bendrove, akcininku, Bendrovės vadovu ar vadovaujančiais darbuotojais nesieja verslo, giminystės ar kitokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais Bendrovės interesais. Renkant AK narį jo nepriklausomumas nustatomas atsižvelgiant į reikalavimus ir kriterijus, nustatytus:

 • šiame skelbime,
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383 patvirtintame Reikalavimų audito komitetams, audito komitetus sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties apraše,
 • Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-14 patvirtintame Reikalavimų audito komitetams apraše.

Privalomieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams)

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas finansų, apskaitos, audito ar susijusioje mokslų srityje.
 2. Geras anglų kalbos mokėjimas raštu ir žodžiu.
 3. Ne mažesnė kaip 3 (trijų) metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos arba finansinių ataskaitų audito srityse, taip pat tinkama patirtimi yra pripažįstama patirtis einant finansų direktoriaus, arba lygiavertes pareigas.
 4. Nepriekaištinga reputacija. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.
 5. Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant AK nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
 6. Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
 7. Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 8. Kandidatas negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.
 9. Kandidatas negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos.

Specialieji reikalavimai

 1. Bendrovių veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės bei kontrolės patirtis.
 2. Patirtis listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse.
 3. Bendrovių veiklos valdymo, rizikų valdymo, vidaus audito, atitikties valdymo, vidaus kontrolės ir priežiūros išmanymas bei patirtis.
 4. Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis.
 5. Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai.
 6. Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
 7. Patirtis taikant veikloje darnaus vystymosi standartus aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos srityse, šios srities žinios.
 8. Patirtis kolegialaus valdymo ir / ar priežiūros organo nario pareigose didelėje, tarptautinėje ir / ar listinguojamoje bendrovėje vertinama kaip privalumas.

Atrankos eiga

Kandidatuojant pateikiami dokumentai:

 1. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
 2. Motyvacinis laiškas (laisva forma);
 3. Paraiška dalyvauti atrankoje, nepriklausomumo ir nešališkumo deklaracija (forma,  pridedama).

SVARBU! Pratęsiamas dokumentų pateikimo laikotarpis. Paskutinė dokumentų pateikimo data – 2024 m. bižrelio 6 d. (imtinai).

Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas

Atrankos iniciatorius – EPSO-G.

Audito komiteto nario atranką vykdo EPSO-G, pasitelkdama atrankos agentūrą „Master Class Lietuva“.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai „Master Class Lietuva“ el. paštu  laura.ziaubriene@masterclass.lt, laiško temoje nurodant „UAB „EPSO-G“ nepriklausomo audito komiteto nario atranka’’.

Kontaktinis asmuo – atrankos agentūros „Master Class Lietuva“ atstovė Laura Žiaubrienė, Mob. +370 670 33351, el. paštas laura.ziaubriene@masterclass.lt.

Visų kandidatų į valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidatų patvirtinimai

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Privatumo pranešimas

Asmens duomenys, teikiami atrankos vykdymo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kandidatų pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Išsami informacija apie atrankoje dalyvaujančių kandidatų asmens duomenų tvarkymą pateikiama EPSO-G ir „Master Class Lietuva“ privatumo pranešimuose, kurie skelbiami:

„Master Class Lietuva“ interneto puslapyje;

EPSO-G interneto puslapyje.