Skelbimai gegužės 28, 2024

Paskelbta nepriklausomo AB “Kelių priežiūra” valdybos nario atranka

AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) yra nuolat veiklą tobulinanti, ambicingų tikslų siekianti įmonė. Sujungusi per dešimtmečius sukauptą ekspertinę patirtį ir novatorišką požiūrį, įmonė tapo viena iš didžiausių komandų Lietuvoje, kurioje dirba daugiau kaip 2,2 tūkst. darbuotojų.

Bendrovė yra atsakinga už daugiau kaip 21 tūkst. kilometrų valstybinės reikšmės kelių priežiūrą. Žiemą užtikrina, kad keliai būtų pravažiuojami, pavasarį–rudenį gerina kelių kokybę, atnaujindama susidėvėjusias kelių dangas, profiliuodama žvyrkelius, prižiūrėdama pakelės statinius, želdinius ir kt.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija skelbia nepriklausomo kandidato atranką užimti akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ valdybos 1 nepriklausomo nario pareigas iki valdybos kadencijos pabaigos (iki 2026 m. vasario 28 d.).

Bendrovės interneto svetainės adresas https: https://www.keliuprieziura.lt/

Su informacija apie Bendrovės strategiją, finansines ataskaitas, lūkesčių raštą galima susipažinti: https://www.keliuprieziura.lt/apie-mus/tikslai/6

 Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 5 narių, iš kurių 4 nepriklausomi valdybos nariai ir 1 valstybės tarnautojas. Bendrovės valdybos kadencija 4 metai (nuo 2022 m. kovo 1 d.  iki 2026 m. vasario 28 d.)

Valdybos nario atlygis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinės atsakomybės draudimo“ (toliau – Atlygio aprašas) Bendrovės valdybos kadencijos laikotarpiui nepriklausomam nariui nustatytas fiksuotas mėnesinis atlygis 2441 Eur. (neatskaičius mokesčių).

Su Atlygio aprašu ir valdybos nario veiklos sutarties projektu galima susipinti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3d064b61788e11e59a1ed226d1cbceb5/asr

https://www.keliuprieziura.lt/data/public/uploads/2024/05/valdybos-nario-sutarties-projektas-2024.pdf

Atrankos procedūros:

 Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausią kandidatą į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius.

 Atranką inicijuoja – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Atrankos procedūroje dalyvauja personalo atrankos agentūra UAB Master Class Lt.

Atrankos vykdymas – atranką vykdys Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija iš vieno Ministro Pirmininko pasiūlyto atstovo, vieno susisiekimo ministro pasiūlyto atstovo, vieno ekonomikos ir inovacijų ministro pasiūlyto atstovo, vieno finansų ministro pasiūlyto atstovo ir vieno VšĮ Valdymo ir koordinavimo centro atstovo (toliau – Atrankos komisija).

Atrankos būdas – pokalbis su kandidatais, Atrankos komisijos pakviestais į atrankos pokalbį.

Atranka vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr.

 

VšĮ Valdymo koordinavimo centro nuoroda internete apie valstybės valdomų įmonių vykdomas atrankas ir skyrimo procedūras:

https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos;

https://governance.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura

 

Kandidatams keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai:

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nepriklausomo nario vietą, turi atitikti nustatytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus.

Bendrieji ir nepriklausomumo reikalavimai bus taikomi į Bendrovės valdybą išrinktam nepriklausomam nariui visą valdybos nario kadencijos laikotarpį.

Bendrieji reikalavimai:

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi būti nepriekaištingos reputacijos; asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;
 • negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.

Specialieji reikalavimai:

 1. mokėti anglų kalbą (ne mažesniu kaip B2 lygiu);
 2. turėti kompetenciją investicijų valdymo, infrastruktūrinių projektų valdymo srityje, kurią patvirtina:
 • ne trumpesnė nei 4 metų vadovaujamo darbo (juridinio asmens vadovo ar jam tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, juridinio asmens kolegialaus organo su priežiūros funkcija nario) patirtis juridiniame asmenyje, turinčiame ne mažiau nei 100 darbuotojų;
 • ne trumpesnė nei 3 metų darbo patirtis inicijuojant, planuojant ir vykdant infrastruktūrinius projektus, kurių bent vieno vertė ne mažesnė kaip 5 (penki) mln. Eurų.

Vertinami privalumai:

 • vadovavimo patirtis kelių infrastruktūros, kelių projektavimo ir statybos srityje;
 • susisiekimo komunikacijų, statybos ir transporto inžinerijos išsilavinimas;
 • kelių tiesybos technikos, medžiagų ir technologijų išmanymas ir patirtis;
 • patirtis valstybinės reikšmės kelių tinklo priežiūros ir vystymo srityje;
 • inovacijų taikymo įmonių valdyme (pagrindinėse ir pagalbinėse veiklose) ir / arba inovacijų diegimo bendrovių veikloje patirtis;
 • susisiekimo srityje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų išmanymas;
 • turėti strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros žinias bei patirtį;
 • infrastruktūros projektų valdymo, plėtros ir investicinių projektų vertinimo patirtis;
 • patirtis viešųjų pirkimų srityje;
 • patirtis įmonės kolegialiuose organuose su priežiūros funkcija;
 • puikūs lyderystės gebėjimai;
 • puikūs komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • korporatyvinės valdysenos principų išmanymas.

 Nepriklausomumo reikalavimai:

 • ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;
 • ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;
 • neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;
 • paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 • Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas).
 • Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas).
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.
 • Kandidato motyvacinis laiškas (laisva forma, lietuvių kalba) atrankos komisijai.
 • Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 • Kitus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams.
 • Atrankos komisijos ir / ar personalo atrankos agentūros UAB Master Class LT atstovų gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams.

 

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai:

Kandidatai teikia dokumentus personalo atrankos agentūrai UAB Master Class LT iki 2024 m. birželio 17 d. imtinai.

Dokumentus personalo atrankos agentūrai UAB Master Class LT kandidatai teikia šiuo elektroniniu paštu milda@masterclass.lt. Pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis ar skanuotos dokumentų kopijos. Dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

 

Kontaktiniai asmenys:

Personalo atrankos agentūros UAB Master Class LT kontaktinis asmuo:

Laura Duksaitė – Iškauskienė, direktorė, el. paštas laura@masterclass.lt, tel.: +370 699 37170.

 

AB „Kelių priežiūra“ kontaktiniai asmenys:

Lina Stasiulevičienė, Personalo ir administravimo departamento direktorė, el. paštas lina.stasiuleviciene@keliuprieziura.lt, tel.: + 370 617 01 890.

 

Susisiekimo ministerijos kontaktiniai asmenys:

Roma Andruškevičienė, Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja, el. paštas roma.andruskeviciene@sumin.lt, tel.: +370 620 17580;

Janina Laskauskienė, Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja, el. paštas janina.laskauskiene@sumin.lt, tel.: +370 683 86320.