rugsėjo 8, 2022

„LTG LINK” skelbia nepriklausomų valdybos narių atranką

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“  ĮMONIŲ GRUPĖS BENDROVĖS

UAB „LTG LINK” NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS SKELBIMAS

 

 UAB „LTG Link“ yra „Lietuvos geležinkelių“ grupės bendrovė, kurios pagrindinė veikla – keleivių vežimas geležinkeliu Lietuvoje bei tarptautiniais maršrutais (Kaunas–Balstogė ir tranzitiniai maršrutai į / iš Kaliningradą). Bendrovė taip pat atsakinga už tranzitines keliones traukiniais nuo Baltarusijos sienos iki Kaliningrado srities.

Bendrovės prioritetuose – kurti naują keliavimo kultūrą ir tapti pirmuoju pasirinkimu keleiviams, vertinamu dėl aukšto lygio paslaugų, veiklos efektyvumo ir valdymo

Bendrovėje- apie 600 darbuotojų.

 

AB “Lietuvos geležinkeliai” skelbia atranką užimti patronuojamosios bendrovės UAB „LTG Link“ 2 nepriklausomų valdybos narių pareigas naujai valdybos 4 metų kadencijai.

 

Nepriklausomų valdybos narių kompetencijų sritys:

 1. Rinkodara ir klientų patirties valdymas.
 2. Tvaraus judumo inovacijos ir vystymas.

 

UAB „LTG Link“ internetinė svetainė: https://www.litrail.lt/keleiviams

UAB „LTG Link“ veiklos rezultatai ir strategija: https://www.litrail.lt/594

Lūkesčių raštas: Lūkesčių raštas AB “Lietuvos geležinkeliai”

 

Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, renkami 4 metų kadencijai. Siekiant užtikrinti gerosios valdysenos praktiką, tinkamą akcininko interesų atstovavimą bei nepriklausomų narių turimų kompetencijų teikiamą pridėtinę vertę, valdybos nariai atrenkami tokia sudėtimi: 2 valdybos nariai deleguojami patronuojančios bendrovės, 1 valdybos narys – valstybės tarnautojas, 2 valdybos nariai – nepriklausomi.

Valdybos darbo preliminari pradžia – 2023.01.02

 

Atrankos procedūrose dalyvauja vadovų atrankos įmonė Master Class LT, UAB.

 

VšĮ Valdymo koordinavimo centro  nuoroda internete apie VVĮ vykdomas atrankas:

https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015.06.17 nutarimu Nr. 631, patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (toliau – Atrankos aprašas), kuriuo vadovaujantis vykdoma atranka:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

 

Atranką vykdys AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija. Atrankos komisija sudaroma iš penkių narių – vieno valstybei atstovaujančios institucijos vadovo pasiūlyto atstovo, trijų patronuojančios valstybės valdomos bendrovės atstovų ir vieno VšĮ Valdymo koordinavimo centro atstovo.

Atrankos būdas: pokalbis

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

 

 1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti neatimta ir neapribota teisė eit atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.3. per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

1.4. turi būti nepriekaištingos reputacijos;

1.5. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas.

 

 1. Specialieji reikalavimai:

2.1. labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);

2.2. strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis;

2.3. įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis;

2.4. puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

 

 1. Specialieji reikalavimai, taikomi pagal kompetencijų sritis:

3.1. Rinkodara ir klientų patirties valdymas:

3.1.1. ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus organo nario);

3.1.2. rinkodaros, klientų patirties,  prekės ženklo vystymo praktinės žinios;

3.2. 2.         Tvaraus judumo inovacijos ir vystymas:

3.2.1. ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje įmonėje, (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus organo nario);

3.2.2. įmonės strateginio planavimo, organizacijos transformacijų  ir pokyčių valdymo patirtis;

3.2.3.  skaitmenizavimo, inovacijų, efektyvinimo sprendimų taikymo/diegimo patirtis;

3.2.4. patirtis projektų valdymo, vertinimo bei finansavimo srityse;

 

 1. Nepriklausomumo kriterijai:

4.1. turi nebūti uždarosios akcinės bendrovės „LTG Link“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

4.2. turi nebūti uždarosios akcinės bendrovės „LTG Link“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

4.3. paskutinius vienus metus turi nebūti uždarosios akcinės bendrovės „LTG Link“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

4.4. turi nebūti uždarosios akcinės bendrovės „LTG Link“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

4.5. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su uždarąją akcine bendrove „LTG Link“, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš uždarosios akcinės bendrovės „LTG Link“, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

4.6. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko uždarosios akcinės bendrovės „LTG Link“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

4.7. turi nebūti uždarosios akcinės bendrovės „LTG Link“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

4.8. turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, kurioje privalo nurodyti į kurią (-ias) kompetencijų sritį (-is), nurodytą (-as) šio skelbimo specialiuose reikalavimuose, kandidatuoja (priedas Nr.1);
 2. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas Nr.2);
 3. gyvenimo aprašymas;
 4. asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 5. motyvacinis laiškas atrankos komisijai.

 

Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros Master Class LT, UAB atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

 

PRATĘSTA DOKUMENTŲ TEIKIMO DATA!

Kandidatai teikia dokumentus atrankos agentūrai Master Class LT, UAB iki 2022 m. spalio 5 d. imtinai.

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai Master Class LT, UAB gali pateikti šiuo būdu:

Elektroniniu paštu laura.ziaubriene@masterclass.lt pateikti dokumentus, patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ar pateikti pasirašytas skanuotas dokumentų kopijas.

 

Master Class LT, UAB kontaktiniai asmenys:

Laura Žiaubrienė, vadovų paieškos konsultantė

laura.ziaubriene@masterclass.lt, tel: +370 (670) 33351.

Pavaduojantis asmuo– Laura Duksaitė Iškauskienė, vadovė

laura@masterclass.lt , tel: +370 (699) 37170.

 

PRIEDAI:

 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija. LTG_Link_-Priedas_Nr.1
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. LTG_Link_-Priedas_Nr.2